Khối Thi đua các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức phát động và ký giao ước thi đua năm 2022
(Đại diện Cục Thuế tỉnh đọc Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh về việc công nhận, giao nhiệm vụ Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua của tỉnh năm 2022)

(Đại diện Cục Thuế tỉnh đọc Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh về việc công nhận,

giao nhiệm vụ Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua của tỉnh năm 2022)

Tại Hội nghị, đại diện Cục Thuế tỉnh - đơn vị Khối trưởng Khối thi đua năm 2022, công bố Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận, giao nhiệm vụ Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua của tỉnh năm 2022.

Đại diện Cục Thuế tỉnh đã trình bày dự thảo báo cáo phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của Khối; phát động phong trào thi đua của Khối năm 2022 với những nội dung và tiêu chí chấm điểm thi đua cụ thể. Hội nghị đã tiến hành thảo luận, các đơn vị thuộc Khối thi đua nhất trí với dự thảo Kế hoạch Triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; nội dung và tiêu chí chấm điểm thi đua do đồng chí Khối trưởng đề ra và thực hiện ký giao ước thi đua năm 2022 với khẩu hiệu “Khối thi đua các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Nam Định đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, thi đua phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng tỉnh Nam Định giàu đẹp, văn minh”.

(Các đơn vị thuộc Khối thi đua các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh ký giao ước thi đua năm 2022)
(Các đơn vị thuộc Khối thi đua các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh ký giao ước thi đua năm 2022)
 

Các tin khác