Khối thi đua các sở, ngành Khoa học - Văn hoá - Xã hội phát động thi đua năm 2023
Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Khối thi đua các sở, ngành Khoa học - Văn hoá - Xã hội gồm 7 đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông. Năm 2022, các đơn vị trong khối triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; "Doanh nghiệp Nam Định hội nhập và phát triển"; "Nam Định chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau"; "cán bộ công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở"... gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan. Các cơ quan trong Khối đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả, tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết, tăng cường mối quan hệ công tác giữa các cơ quan. Các đơn vị thường xuyên tổ chức, triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 9-9-2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình hiệu quả… Nhờ đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài chứng kiến Khối thi đua các sở, ngành Khoa học - Văn hoá - Xã hội ký giao ước thi đua năm 2023.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài chứng kiến Khối thi đua các sở, ngành Khoa học - Văn hoá - Xã hội ký giao ước thi đua năm 2023.

Năm 2023, các đơn vị trong khối đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến, thu hút đầu tư, chuyển đổi số... Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài chúc mừng những kết quả đạt được của Khối thi đua trong năm 2022 và chúc phong trào thi đua năm 2023 của Khối sẽ tiếp tục đạt những kết quả tốt đẹp. Đồng chí nhấn mạnh, các đơn vị cần chủ động đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; chủ động, đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

Tại hội nghị, các đơn vị đã ký giao ước thi đua năm 2023; giới thiệu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm Trưởng Khối thi đua năm 2023./.

Các tin khác