Khối thi đua các sở, ngành Tổng hợp tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; Phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2022

Hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ chính trị được giao, năm 2021, phong trào thi đua yêu nước Khối thi đua đua các sở, ngành Tổng hợp diễn ra sôi nổi, nề nếp, tiếp tục đổi mới và sáng tạo, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực. Bám sát nhiệm vụ chính trị, các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các đơn vị ngành dọc cấp trên, các đơn vị trong khối đã triển khai quyết liệt, phát động nhiều phong trào thi đua chủ đề cụ thể thiết thực tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2021. Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thông qua báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 do đơn vị Khối trưởng năm 2021 là Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo. 

(Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021)
(Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021)

Hội nghị đã tiến hành bình xét thi đua, trên cơ sở đó thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 01 tập thể; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể và Bằng khen cho 04 tập thể thuộc Khối.Khối thi đua các sở, ngành Tổng hợp đã suy tôn Sở Nội vụ là Khối trưởng Khối thi đua năm 2022.

Các đơn vị thuộc Khối thi đua đã ký giao ước thi đua năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII). Phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu” theo chức năng nhiệm vụ được phân công; phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025” gắn với tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, góp phần nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

3. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 phục vụ người dân và doanh nghiệp; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, vừa phòng chống đại dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

4. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua để phong trào thi đua luôn đổi mới, sáng tạo, thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng, Thủ trưởng cơ quan tổ chức triển khai các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng.

5. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; xây dựng các tiêu chí thi đua, đánh giá, bình xét khen thưởng; Thường xuyên quan tâm biểu dương, tôn vinh khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc; thực hiện công khai, dân chủ bình xét từ cơ sở; Chú trng khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động có nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng trên các lĩnh vực công tác.

6. Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Khối thi đua, bảo đảm các hoạt động đi vào chiều sâu, hiệu quả và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp sáng tạo, cách làm hay, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua của Khối.

(Khối thi đua các sở, ngành Tổng hợp ký giao ước thi đua năm 2022)
(Khối thi đua các sở, ngành Tổng hợp ký giao ước thi đua năm 2022)

 


 

Các tin khác