Khối thi đua các sở, ngành Tổng hợp tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; Phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2023

Hưởng ứng các phong trào thi đua năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và Khối thi đua các sở, ngành Tổng hợp phát động, ngay từ đầu năm, Khối đã tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua với những nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của các đơn vị trong Khối. Tổ chức phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi, đua khen thưởng tại mỗi cơ quan, đơn vị; xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động thi đua, tạo sức mạnh tổng hợp để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thông qua báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 do Sở Nội vụ - đơn vị Khối trưởng dự thảo. Hội nghị đã tiến hành bình xét thi đua, trên cơ sở đó thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 01 tập thể; tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 02 tập thể. Khối thi đua các sở, ngành Tổng hợp đã suy tôn Sở Kế hoạch và Đầu tư là Khối trưởng và Thanh tra tỉnh là Khối Phó Khối thi đua năm 2023.

Khối thi đua các sở, ngành Tổng hợp ký giao ước thi đua năm 2022 Phát huy kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2022, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng đơn vị trong Khối thi đua, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023. Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất và ký kết giao ước thi đua với các nội dung sau:

1. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII),...Hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế -xã hội năm 2023; Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến, thu hút đầu tư, chuyển đổi số...; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu”, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Nam Định hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025” gắn với tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đồng thời gắn với việc nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

3. Gắn kết chặt chẽ công tác thi đua, khen thưởng với việc xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh, nội bộ đoàn kết, không ngừng nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan; tham gia các hoạt động xã hội, chung sức đồng lòng chia sẻ khó khăn, tăng cường hợp tác giữa các đơn vị trong khối thi đua. Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Khối thi đua, bảo đảm các hoạt động đi vào chiều sâu, hiệu quả và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp sáng tạo, cách làm hay, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua của Khối.

4. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua để phong trào thi đua luôn đổi mới, sáng tạo, thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng của các Sở, ngành trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng, Thủ trưởng cơ quan tổ chức triển khai các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng.

5. Thường xuyên quan tâm biểu dương, tôn vinh khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích đạt được; thực hiện công khai dân chủ bình xét từ cơ sở, tăng tỷ lệ khen thưởng đối với người lao động trực tiếp. Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển, thiết thực hiệu quả./.

Các tin khác