Khối thi đua sở, ngành Kinh tế - Kỹ thuật tổ chức Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
Đ/c Đinh Văn Phương, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị
Đ/c Đinh Văn Phương, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, đơn vị thuộc Khối thi đua đã thông qua Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2022. Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2022 do UBND tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh phát động với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thi đua phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng tỉnh Nam Định giàu đẹp, văn minh”. Khối thi đua các Sở, Ngành Kinh tế - kỹ thuật đã tổ chức ký giao ước thi đua, thống nhất nội dung, tiêu chí, phương pháp đánh giá, bình xét thi đua của Khối trong năm 2022, phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Trên cơ sở đó, từng đơn vị trong Khối thi đua đã tổ chức phát động thi đua trong đơn vị, xác định rõ nội dung và các chỉ tiêu thi đua cụ thể; tuyên truyền biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình nhân tố mới, tạo nên không khí sôi nổi, có tác dụng tốt trong việc động viên, khích lệ phong trào thi đua trong mỗi đơn vị; trên cơ sở các bài học kinh nghiệm đã được tổng kết, một số đơn vị đã tiến hành phổ biến, giới thiệu học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Cấp ủy Đảng các đơn vị thành viên trong Khối thi đua đã luôn quan tâm chỉ đạo công tác quán triệt, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua luôn gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Ngay từ đầu năm 2022, hưởng ứng phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động, các đơn vị trong Khối với tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ được giao, cùng với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nên đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch công tác đã đề ra trong năm, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đơn vị trong Khối đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ, vừa phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu”; phát động thường xuyên liên tục phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp” giai đoạn 2021-2025 ; thực hiện có hiệu quả, bền vững Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với phát triển các làng nghề truyền thống; Phong trào “Toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh” giai đoạn 2021-2025.

Các đơn vị tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. Thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp. Thực hiện rà soát các TTHC, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, đồng thời đảm bảo 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn. Xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành tại đơn vị. Triển khai xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định. Cải tiến lề lối làm việc trong cơ quan, đơn vị. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức triển khai các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng ở đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đ/c Hoàng Thị Hào, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đ/c Hoàng Thị Hào, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Khối thi đua sở, ngành Kinh tế - Kỹ thuật là Khối thi đua thứ hai của tỉnh tổ chức Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Hào, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh - cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã đánh giá cao hiệu quả tổ chức các hoạt động của Khối thi đua và vai trò của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh - Khối trưởng trong năm 2022. Về việc bình xét thi đua, đồng chí đã đề cập đến số lượng và tiêu chuẩn đề nghị tặng Cờ thi đua đồng thời nhấn mạnh trong quá trình bình xét các đơn vị trong Khối lưu ý đến các yếu tố như: các đơn vị có thành tích xuất sắc nổi bật trong năm góp phần đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh; vai trò của Khối trưởng trong tổ chức, triển khai các hoạt động của Khối thi đua trong năm; đơn vị có dịp kỷ niệm trong năm tới;…

Đ/c Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đ/c Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong Khối thi đua. Đồng chí chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai các nội dung thi đua, khen thưởng đã được Trung ương, tỉnh phát động tại Đại hội Thi đua, yêu nước giai đoạn 2020-2025; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và các bộ, ngành phát động; đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị; quan tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh đã đề ra; tiếp tục thi đua thực hiện tốt văn hóa công sở, đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử đồng thời thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ;...

Đ/c Hà Lan Anh tặng hoa và cờ cho Sở Công Thương - Khối trưởng Khối thi đua năm 2023

Đ/c Hà Lan Anh tặng hoa cho ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh - Khối trưởng năm 2022

và trao cờ  cho Sở Công Thương - Khối trưởng năm 2023

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất bình xét, đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 01 đơn vị, Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 02 đơn vị, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 đơn vị. Đồng thời, suy tôn Sở Công Thương làm Trưởng Khối thi đua năm 2023 và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh làm Phó Trưởng Khối thi đua năm 2023.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác