Một số nội dung trọng tâm trong Chương trình phối hợp giữa Sở Nội vụ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định giai đoạn 2022 - 2026

Chương trình phối hợp chú trọng vào 03 nội dung và giải pháp:

- Một là tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên; chính sách, pháp luật về thanh niên và Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030.

- Hai là tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ, đoàn viên, thanh niên công nhân phát huy vai trò tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; thực hiện cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công vụ, văn minh công sở.

- Ba là đánh giá tình hình thanh niên, giám sát việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên.

Cụ thể như sau:

* Về tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên; chính sách, pháp luật về thanh niên và Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ, đoàn viên, thanh niên công nhân về Luật Thanh niên; chính sách, pháp luật về thanh niên; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030, Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 12/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch số 227-KH/TĐTN-PT ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030 và Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thanh niên và Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030 bằng các công cụ truyền thông của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và của Sở Nội vụ;

- Tổ chức các cuộc thi, bài viết tìm hiểu về Luật Thanh niên; chính sách, pháp luật về thanh niên; Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030; phổ biến và phát động rộng rãi tới thanh niên ở các cơ sở Đoàn, các doanh nghiệp, trường học.

* Về tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ, đoàn viên, thanh niên công nhân phát huy vai trò tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; thực hiện cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công vụ, văn minh công sở

- Triển khai có hiệu quả phong trào “3 trách nhiệm” (Trách nhiệm với bản thân - Trách nhiệm với công việc - Trách nhiệm với cộng đồng); phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ, đoàn viên, thanh niên công nhân;

- Tổ chức các giải thưởng, cuộc thi về cán bộ, công chức, viên chức trẻ, đoàn viên, thanh niên công nhân tiêu biểu.

* Về đánh giá tình hình thanh niên, giám sát việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên

- Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên; các chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030, Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 12/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch số 227-KH/TĐTN-PT ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030 và Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030;

- Tổ chức nghiên cứu về tình hình thanh niên để đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về thanh niên cho phù hợp với thực tiễn.

Về kinh phí thực hiện chương trình phối hợp được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và Sở Nội vụ để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Huy động từ nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Chi tiết Chương trình phối hợp số 01/CTPH-SNV-TĐTN tại đây./.

Các tin khác