Phát động phong trào thi đua năm 2022 “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phát triển kinh tế - xã hội”

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh; là năm được dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 có thể còn kéo dài. Do đó, đòi hỏi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, hành động quyết liệt trên các lĩnh vực; thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và triển khai đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội;

Để phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; với chủ đề của phong trào thi đua năm 2022: “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phát triển kinh tế - xã hội”; Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định, Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua của tỉnh (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị, địa phương) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các nội dung chủ yếu sau:

1. Quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước: “Xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Nam Định hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025” gắn với thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 và các phong trào trên lĩnh vực văn hóa và xã hội; an ninh - quốc phòng; phong trào thi đua trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội... tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2022.

3. Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.

3.1. Các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương phòng, chống dịch Covid-19, các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh. Triển khai kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid- 19 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Tập trung triển khai kế hoạch hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đảm bảo phòng, chống dịch trong tình hình mới.

3.2. Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 của tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua chuyên đề nhằm giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu và lĩnh vực còn yếu, tồn tại, bất cập của cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thi đua, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2022.

Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về phát triển kinh tế năm 2022: Tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh tăng từ 8,5%-9,5%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 6.600 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng từ 16,5% trở lên, giá trị xuất khẩu đạt từ 03 tỷ USD trở lên… Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2022. Triển khai kịp thời các chính sách, quy định của Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu trong tình hình mới. Tạo điều kiện tối đa đảm bảo tiến độ và phấn đấu khởi công các dự án lớn như: Nhà máy gang thép số 1, Nhà máy cán thép, Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định… Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để thu hút nhà đầu tư tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, như: khu công nghiệp (KCN) Dệt may Rạng Đông; KCN Mỹ Thuận; cụm công nghiệp (CCN) Thịnh Lâm, huyện Giao Thủy; CCN Thanh Côi, huyện Vụ Bản; CCN Yên Bằng, huyện Ý Yên… Hoàn thiện thủ tục sớm khởi công xây dựng mở rộng KCN Bảo Minh (Vụ Bản), KCN Trung Thành (Ý Yên).

3.3. Phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa xã hội: Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, giữ vững vị trí trong tốp dẫn đầu toàn quốc. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân của ngành Y tế; chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2022 đạt từ 95% trở lên. Mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, thực hiện tốt chính sách xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo; giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng là người có công và thân nhân người có công theo quy định, các chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội; Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Bộ Luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chính sách lao động, tiền lương tại các doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo... góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các sự kiện, ngày lễ, kỷ niệm lớn đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19; Tăng cường công tác quản lý lễ hội; kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hoá công cộng như quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, lưu trú du lịch…

3.4. Thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững ổn định chính trị; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động và thực hiện quyết liệt có hiệu quả trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm; giảm thiểu về tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội, nhất là trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần và trong những ngày lễ lớn năm 2022.

3.5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh; xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ; chủ động và thực hiện quyết liệt các quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quy chế dân chủ cơ sở.

4. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh toàn diện. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua hướng nội dung vào thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước như: “Xây dựng chỉnh đốn Đảng”; “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng”, “Đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo”, “Dân vận khéo”, “Đồng thuận, sáng tạo giỏi, về đích sớm”, “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”... góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp ở các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua để phong trào thi đua thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2022 và kế hoạch 5 năm (2021-2025).

6. Tăng cường công tác quản lý, định hướng thông tin báo chí, tuyên truyền. Đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng. Tiếp tục nâng cao chất lượng các kênh chương trình, các trang thông tin, tăng thời lượng các chuyên đề, chuyên mục để phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu giải trí của nhân dân. Tập trung tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, các sự kiện, ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước; các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh, các mô hình mới, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.

7. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Công tác khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, phải thật sự công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; lưu ý khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ sở, người công tác, thực thi nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch bệnh Covid-19, những cá nhân có nhiều sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ…. Tiếp tục thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình hiệu quả; kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

8. Các cơ quan, đơn vị, địa phương; các cụm, khối thi đua của tỉnh phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; cụ thể hóa những nội dung, tiêu chí thi đua cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả cao nhất; phương pháp và hình thức thi đua phải phù hợp với đặc điểm và điều kiện cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa phương nhằm thu hút đông đảo mọi người tích cực tham gia.

Căn cứ vào các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, nhiệm vụ chính trị được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động phong trào thi đua, đăng ký các chỉ tiêu thi đua gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 31/3/2022. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2022, tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Chi tiết Văn bản tại đây./.

Các tin khác