Phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo Bác (kỳ 1)
Biểu diễn văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Nam Định lần thứ XVI. Ảnh: Văn Trọng

(Biểu diễn văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Nam Định lần thứ XVI.

Ảnh: Văn Trọng)

Triển khai các giải pháp thực hiện vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Ban TVTU ban hành Kế hoạch số 29-KH/TU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trên địa bàn tỉnh. Trong đó có nội dung, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo quản lý các cấp nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong học tập, làm theo Bác. Ban TVTU cũng chỉ đạo các cấp ủy tiến hành rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Duy trì, thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, chế độ giao ban, hội họp; mở rộng dân chủ trong lãnh đạo tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân”. Mặt khác Tỉnh ủy và các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh đã chú trọng quan tâm, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, xác định vị trí việc làm. Ban TVTU đã ban hành 3 Quy định về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, giúp chuyển từ đánh giá “định tính” sang đánh giá “định lượng” đối với tổ chức đảng, đảng viên để phát huy dân chủ, khách quan.

"Điểm nhấn" trong thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học và làm theo Bác ở tỉnh ta là Ban TVTU đã lựa chọn xây dựng Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay”. Đây là chuyên đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Việc tổ chức học tập Chuyên đề được tổ chức trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở, với tổng số 289 điểm cầu, 31.345 cán bộ, đảng viên tham dự... Tháng 8-2022, Tỉnh ủy cũng đã phối hợp với Hội đồng Khoa học Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Khoa học các cơ quan Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học: “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Thông qua hội thảo đã đề ra nhiều phương án trong việc thực hiện và gắn xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Từ việc định hướng, tổ chức học tập, tìm ra giải pháp gắn với thực tiễn trong việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Ban TVTU chỉ đạo các cấp ủy đảng đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên toàn tỉnh. Đến nay các địa phương, cơ quan, đơn vị đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, đổi mới cả về nội dung, phương pháp và hình thức phong phú, đa dạng... Đặc biệt trên tất cả các trang, cổng thông tin điện tử, website, bản tin của các địa phương, đơn vị đã xây dựng chuyên mục “Học và làm theo Bác”; Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục “Làm theo Bác” góp phần đưa việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác ngày càng sâu rộng, hiệu quả.

Cùng với giải pháp tuyên truyền nêu gương trong học tập và làm theo Bác, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân được Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm để nhanh chóng phát hiện sai phạm, kịp thời chấn chỉnh, giúp cán bộ, đảng viên nhận ra sai phạm, có hướng khắc phục. Trong đó, Ban TVTU đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị định 130 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chỉ đạo kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên sau kết luận kiểm tra, giám sát theo quy định. Hàng năm Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Từ năm 2016 đến nay, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã khởi tố, điều tra, xét xử 24 vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban TVTU về thực hiện trách nhiệm nêu gương, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong hội họp, đi cơ sở, sử dụng xe và các tài sản công; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Cán bộ, lãnh đạo quản lý cũng đã nghiêm túc triển khai xây dựng và ký cam kết thực hiện gắn với các nội dung nêu gương để xây dựng kế hoạch làm theo, đồng thời lấy hiệu quả việc thực hiện cam kết và kế hoạch làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của tập thể, cá nhân. Kết quả, 100% tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, chi bộ xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương.

Ngoài ra, xác định việc học tập và làm theo Bác phải bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tỉnh đã tiến hành rà soát, lựa chọn các vấn đề bức xúc, phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm, nhất là những việc có liên quan đến quyền và lợi ích của người dân như: công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác quản lý đất đai, tập trung xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất, không để phát sinh vi phạm mới theo Kết luận số 43-KL/TU của Tỉnh ủy; công tác giải phóng mặt bằng; quản lý đô thị; bảo vệ môi trường; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện chế độ chính sách để tập trung giải quyết; coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả việc thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.    

(Còn nữa)
Văn Trọng - Hoa Xuân

Các tin khác