Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Dự buổi công bố Quyết định, đại diện lãnh đạo tỉnh có đồng chí: Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ có đồng chí Giám đốc Sở, đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách công tác thi đua, khen thưởng; lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và thủ trưởng các đơn vị được thanh tra.

Về phía Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng Ban; đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra; các thành viên của Đoàn thanh tra.

Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban TĐKT Trung ương, Trưởng Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra

Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương,

Trưởng Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban TĐKT Trung ương, Trưởng Đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định số 37/QĐ-BTĐKT ngày 15/3/2022 quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về TĐKT của UBND tỉnh Nam Định. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2021. Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Đ/c Đinh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng của tỉnh Nam Định giai đoạn 2020-2021

Đ/c Đinh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh báo cáo

việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng của tỉnh Nam Định giai đoạn 2020-2021

Tại Hội nghị đồng chí Đinh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách thi đua, khen thưởng, Ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng của tỉnh Nam Định giai đoạn 2020-2021. Theo báo cáo, thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản và chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương bám sát nội dung, xây dựng kế hoạch, nhằm cụ thể hóa các chính sách, quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với thực hiện công tác thi đua, khen thưởng

Các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; nội dung thi đua được gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; hình thức tổ chức phát động phong phú, đã động viên và thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua được các cấp khen thưởng. Việc tổ chức bình xét khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện đúng quy định; chất lượng khen thưởng từng bước được nâng cao, nhiều nơi đã quan tâm khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các đối tượng là người trực tiếp lao động sản xuất.

Công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm… Hồ sơ khen thưởng cấp tỉnh, cấp Nhà nước được quản lý theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Hoạt động cụm, khối thi đua của tỉnh ngày càng đi vào thực chất, theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương,

Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cho biết: Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch, không phải là thanh tra đột xuất, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị được thanh tra và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn để đảm bảo thực hiện đầy đủ chương trình nội dung thanh tra đã đề ra. Đồng thời, mong muốn các đơn vị trong tỉnh chia sẻ những mô hình mới, cách làm hay với Đoàn để tổng hợp báo cáo đề xuất với lãnh đạo Ban, Bộ Nội vụ và cấp có thẩm quyền trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng cho sát với thực tiễn không ngừng phát triển và nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn quốc.

Đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phát biểu tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và đề nghị các đơn vị được thanh tra thực hiện theo đúng lịch đã thống nhất./.

Các tin khác