Thông báo của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh về việc phân công nhiệm vụ thành viên

Căn cứ Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND 15/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nam Định; Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Nam Định;

Để chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các đơn vị, địa phương và các Cụm, Khối thi đua trong tỉnh hoạt động có hiệu quả, thiết thực, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh (sau đây gọi là Hội đồng) phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng như sau:

1. Ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, phụ trách chung các hoạt động của Hội đồng.

2. Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh: Giúp Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh theo dõi, chỉ đạo chung hoạt động của các Cụm, Khối thi đua của tỉnh; điều hành hoạt động của Hội đồng khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt.

3. Ông Triệu Đức Hạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng: Chỉ đạo cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng) thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng; chỉ đạo, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Sở Nội vụ; trực tiếp phụ trách Cụm thi đua các huyện, thành phố; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng.

4. Ông Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng: Chỉ đạo, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; trực tiếp phụ trách Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng.

5. Ông Trần Kha, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên Hội đồng: Chỉ đạo, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng cơ quan Văn phòng UBND tỉnh; trực tiếp phụ trách Khối thi đua các Sở, ngành Tổng hợp; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng.

6. Ông Đinh Ngọc Văn, Chánh Thanh tra tỉnh, Ủy viên Hội đồng: Chỉ đạo, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của ngành Thanh tra; trực tiếp phụ trách Khối thi đua các Sở, ngành Kinh tế - Kỹ thuật; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng.

7. Ông Hoàng Đức Trọng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên Hội đồng: Chỉ đạo, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội; phụ trách Khối thi đua Sở, ngành Khoa học - Văn hoá - Xã hội; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng.

8. Ông Trương Anh Tuấn, Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Hội đồng: Chỉ đạo, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan tổ chức đảng thuộc Tỉnh ủy; trực tiếp phụ trách Khối thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh uỷ; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng.

9. Ông Vũ Xuân Trường, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Hội đồng: Chỉ đạo, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; trực tiếp phụ trách Khối thi đua các cơ quan Nội chính; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng.

10. Ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Hội đồng: Chỉ đạo, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Công an tỉnh; trực tiếp phụ trách Khối thi đua các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng.

11. Ông Vũ Văn Nghĩa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy viên Hội đồng: Chỉ đạo, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh; trực tiếp phụ trách Khối thi đua các Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng.

12. Ông Phạm Thành Trung, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Hội đồng: Chỉ đạo, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Sở Tài chính; trực tiếp phụ trách Khối thi đua các Doanh nghiệp có vốn do Nhà nước sở hữu; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng.

13. Ông Nguyễn Hùng Mạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ủy viên Hội đồng: Chỉ đạo, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Hội Nông dân tỉnh; trực tiếp phụ trách Khối thi đua các Doanh nghiệp Trung ương; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng.

14. Bà Trần Thị Định, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy viên Hội đồng: Chỉ đạo, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; trực tiếp phụ trách Khối thi đua các Chi nhánh Ngân hàng thương mại; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng.

15. Ông Triệu Văn Thái, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Ủy viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh: Chỉ đạo, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; trực tiếp phụ trách Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng.

16. Ông Trần Quang Tiến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ủy viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh: Chỉ đạo, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Hội Cựu Chiến binh tỉnh; trực tiếp phụ trách Khối thi đua các tổ chức Hội đặc thù của tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng.

17. Bà Trần Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền phong trào thi đua, điển hình tiên tiến của tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng.

18. Ông Đinh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh: Phụ trách hoạt động cơ quan Thường trực của Hội đồng; xây dựng kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của Hội đồng; phối hợp với các thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, Cụm trưởng, Khối trưởng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng.

19. Bà Hoàng Thị Hào, Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, Ủy viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh: điều hành hoạt động của Ban Thi đua - Khen thưởng, cơ quan Thường trực của Hội đồng, tổng hợp, báo cáo hoạt động công tác của Hội đồng; chuẩn bị nội dung và điều kiện phục vụ các cuộc họp của Hội đồng; thực hiện nhiệm vụ thư ký Hội đồngvà các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng.

Thông báo này thay thế Công văn số 07/CV-HĐTĐKT ngày 09/12/2019 của Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh về việc phân công theo dõi, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng.

Thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh được phân công chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương; các Cụm, Khối thi đua của tỉnh tổ chức triển khai các phong trào thi đua, sơ, tổng kết và đánh giá bình xét khen thưởng, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh qua cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ).                                                                   

Chi tiết Thông báo tại đây./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác