Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

1. Căn cứ nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 26/UBND-VP8 ngày 17/01/2022; các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tổ chức thực hiện các phong trào thi đua với những nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng và tình hình thực tế của từng đơn vị để tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả cao nhất, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 của tỉnh.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cụm, khối thi đua của tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, nội dung đăng ký thi đua; tổ chức các phong trào thi đua chuyên đề; phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến; kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 gửi về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) trong Quý I năm 2022.

3. Chuẩn bị các nội dung, tài liệu phục vụ đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ (do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì vào tháng 03/2022) theo Quyết định số 1211 ngày 24/11/2021 của Bộ Nội vụ, tiến hành thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng của tỉnh. Đề nghị các đơn vị rà soát, hoàn thiện các nội dung sau:

3.1. Các văn bản về thi đua khen thưởng:

- Quy định (quy chế) về công tác thi đua khen thưởng,

- Quyết định thành lập, Quy chế hoạt động Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.

- Quyết định thành lập, Quy chế xét sáng kiến, Quyết định công nhận sáng kiến, giải pháp công tác, áp dụng sáng kiến hoặc biên bản nghiệm thu sáng kiến của Hội đồng Khoa học, Sáng kiến.

- Các văn bản hướng dẫn, triển khai công tác thi đua, khen thưởng của quan, đơn vị, địa phương.

- Kế hoạch tổ chức phát động các phong trào thi đua.

- Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng.

3.2. Hồ sơ các phong trào thi đua (Phát động thi đua, đăng ký thi đua, chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua, tiêu chí thi đua, bảng chấm điểm, hướng dẫn tổ chức thi đua và kết, tổng kết, khen thưởng…).

3.3. Hồ sơ danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng (Tờ trình, Biên bản, Báo cáo thành tích), bảo đảm theo đúng quy định.

3.4. Hồ sơ họp Hội đồng Thi đua khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương (Biên bản, Kết quả kiểm phiếu)

3.5. Quyết định khen thưởng, Quyết định chi tiền thưởng.

(Nội dung, kế hoạch thanh tra và danh sách cơ quan, đơn vị được thanh tra sẽ chuyển đến các đơn vị sau khi có Kế hoạch thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương).

4. Đối với các tập thể, cá nhân đã được khen thưởng cấp nhà nước, cấp tỉnh trên các lĩnh vực trong năm 2021; các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức trao thưởng gắn với các Hội nghị, hoạt động của đơn vị mình cho phù hợp, bảo đảm tính kịp thời, ý nghĩa, trang trọng.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trao đổi với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) để phối hợp thực hiện.


Văn bản số 336/SNV-TĐKT ngày 25/02/2022 về việc triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2022
Văn bản số 336/SNV-TĐKT ngày 25/02/2022 về việc triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2022

Chi tiết văn bản 336/SNV-TĐKT tại đây./.

Các tin khác