Trực Ninh phát huy vai trò công tác thi đua, khen thưởng
Ông Trần Văn Toản (đứng bên trái), điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi xã Trực Tuấn (Trực Ninh) với mô hình sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.
Ông Trần Văn Toản (đứng bên trái), điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi xã Trực Tuấn (Trực Ninh) với mô hình sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.

Đồng chí Lưu Văn Dương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh cho biết: Hàng năm, UBND huyện tham mưu cho Huyện ủy, HĐND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với tổ chức triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Các phong trào thi đua nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức tư tưởng và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; nội dung, hình thức thi đua luôn đổi mới, phù hợp với các nhiệm vụ chính trị. Cùng với các phong trào thi đua thường xuyên, huyện Trực Ninh tích cực triển khai phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, thi đua cao điểm, đột phá hướng vào giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, còn nhiều khó khăn, vướng mắc của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các phong trào thi đua luôn hướng về cơ sở, về người lao động trực tiếp và gắn kết chặt chẽ với lợi ích của người lao động nên đã tạo được động lực và thực sự đem lại hiệu quả thiết thực. Có thể kể đến như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao”, “Thi đua nghiên cứu và ứng dụng những tiến bộ mới vào sản xuất và đời sống”, “Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi”, “Xây dựng cánh đồng mẫu lớn”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng “Nếp sống văn hóa - văn minh đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp”, thi đua “Hai tốt”, “Thầy thuốc như mẹ hiền”, “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Tiêu biểu là phong trào thi đua “Xây dựng chính quyền vững mạnh” của huyện đã tạo được kết quả rõ nét. Huyện thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh về cải cách hành chính và xây dựng bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ góp phần quan trọng thúc đẩy hiện đại hóa nền hành chính. UBND huyện cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng chức năng, nhiệm vụ; Đề án vị trí việc làm; rà soát, sửa đổi quy chế làm việc, tổ chức thực hiện nghiêm về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp, trong đó có phản ánh về các trường hợp vi phạm đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính... Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; nâng cao ý thức văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng văn hóa công sở, môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp. Từ năm 2018 đến năm 2021, chỉ số cải cách hành chính của huyện luôn trong tốp 3 trong 10 huyện, thành phố.

Cùng với các phong trào thi đua, công tác khen thưởng cũng được UBND huyện quan tâm đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời. Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện và các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã chú trọng khen thưởng hợp lý cho cán bộ lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động trực tiếp nhằm động viên, khuyến khích và nâng cao tinh thần tự giác của từng tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ, góp phần làm chuyển biến tích cực về nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong tham gia các phong trào thi đua. Tỉ lệ khen thưởng cho nông dân, công nhân, người lao động trực tiếp năm sau đều tăng hơn so với các năm trước. Năm 2021, có 46,06% tập thể, 54,93% cá nhân được khen thưởng; trong đó, khen thưởng công trạng và thành tích đạt được chiếm 27,74%, khen thưởng theo chuyên đề (theo đợt), đột xuất là 72,26%; tỷ lệ khen cá nhân là lãnh đạo quản lý 18,7%, tỷ lệ khen cá nhân là người lao động trực tiếp là 81,3%.

Việc đổi mới các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng đã phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện Trực Ninh. Năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 song kinh tế - xã hội của huyện vẫn duy trì ổn định và có bước phát triển, tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP đạt 8%; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vượt hơn 5% kế hoạch, giá trị hàng hoá xuất khẩu vượt gần 37% kế hoạch, tăng gần 54% so với cùng kỳ. Riêng quý I-2022, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10%, tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 163% so với cùng kỳ. Thời gian tới, huyện Trực Ninh tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn với “mục tiêu kép“ theo chỉ đạo của Chính phủ, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của nhân dân. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp, ngành đối với công tác thi đua khen thưởng; đổi mới hình thức, nội dung phát động phong trào thi đua; tăng cường sự phối hợp và trách nhiệm giữa các đơn vị nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phong trào thi đua; xác định rõ chủ đề, nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện đối với phong trào thi đua, các tiêu chí đánh giá thi đua phải bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nêu gương và phổ biến, nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong thực tế, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra./.

Các tin khác