Kế hoạch tiếp nhận viên chức vào làm công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện

Theo đó số lượng vị trí việc làm là 13 người, trong đó: Tiếp nhận 9 viên chức không qua thi tuyển vào làm công chức và xét chuyển 4 công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên, cụ thể:

- Sở Văn hóa, TT và Du lịch: 4 người 

- Sở Khoa học và Công nghệ: 1 người

- UBND huyện Hải Hậu: 2 người

- UBND huyện Giao Thủy: 2 người

- UBND huyện Nam Trực: 1 người

- UBND huyện Ý Yên: 2 người

- UBND huyện Mỹ Lộc: 1 người 

Vị trí việc làm, biên chế: Cơ quan, đơn vị còn chỉ tiêu biên chế và có nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu ngạch công chức phù hợp với vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Đối tượng: Tiếp nhận không qua thi tuyển vào làm công chức theo khoản 1 Điều 19 Nghị định 24//2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung theo khoản 11 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. - Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên theo Điều 25 Nghị định 24//2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung theo khoản 13 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. 

Yêu cầu về năng lực, trình độ, kỹ năng:

- Đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm cần tiếp nhận:

+ Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành (ngành) phù hợp vị trí việc làm.

+ Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên và tương đương trở lên.

+ Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

+ Chứng chỉ tin học tương đương đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

- Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Toà án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

- Đối với vị trí lãnh đạo quản lý phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm theo quy định hiện hành.

Chi tiết Kế hoạch


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác