Ngày 21/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện Trực Ninh ban hành Thông báo số 08/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức xã, thị trấn.

Toàn văn Thông báo xem tại đây./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác