Thông báo điều chỉnh, bổ sung việc tuyển dụng công chức cấp xã huyện Vụ Bản năm 2021

Nội dung chi tiết thông báo số 55/TB-UBND

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác