Thông báo số 07/TB-HĐKTSH thông báo về việc sát hạch trình độ, năng lực đối với người được kiểm tra, sát hạch

. Hình thức sát hạch: Bài viết

2. Nội dung sát hạch:

- Về trình đô hiểu biết chung

- Về trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

3. Thời gian tập trung nghe phổ biến nội quy quy chế và làm bài sát hạch:

- Từ 13 giờ 30’ ngày 18/7/2020 (thứ bảy)

4. Địa điểm: Sở Nội vụ tỉnh Nam Định

 

Chi tiết nội dung thông báo số 07/TB-HĐKTSH

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác