Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 huyện Trực Ninh

Theo đó  tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

1. Chức danh Chỉ hu trưởng quân sự: 02 chỉ tiêu

2.Chức danh Văn phòng - thống kê : 16 chỉ tiêu

3. Chức danh Địa chính- nông nghiệp - xây dựng và môi trường : 10 chỉ tiêu

4. Chức danh Tài chính- kế toán: 01 chỉ tiêu

5. Chức danh Tư pháp- hộ tịch: 01 chỉ tiêu

6. Chức danh Văn hóa- xã hội: 09 chỉ tiêu

Chi tiết thông báo:

http://sonoivu.namdinh.gov.vn/documents/download.aspx?id=1614

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác