Thông báo tuyển dụng giáo viên huyện Vụ Bản năm học 2015-2016
(NamDinh.edu.vn) Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức, Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; Căn cứ Quyết định số 12B/2008/QĐ-UBND ngày 20/7/2008 của UBND tỉnh Nam Định về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
       Thực hiện  văn bản số 300/UBND-VP8 ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học 2015-2016;
        Ủy ban nhân dân huyện Vụ Bản thông báo chỉ tiêu và điều kiện tuyển dụng giáo viên năm học 2015-2016 như sau:
 Nội dung chi tiết mời xem trong tệp tin: Tải về tại đây

Các tin khác