Thông báo tuyển dụng giáo viên huyện Ý Yên năm học 2015-2016
(NamDinh.edu.vn) Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
      Căn cứ Quyết định số 12B/2008/QĐ-UBND ngày 20/7/2008 của UBND tỉnh Nam Định về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
       Căn cứ công văn số 300/UBND-VP8 ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học 2015-2016 Và Công văn số 803/SNV-CBCC ngày 10/8/2015 của Sở Nội vụ Nam Định về việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm học 2015-2016.
      Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên thông báo về việc tuyển dụng giáo viên Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2015-2016 như sau:
 Nội dung chi tiết mời xem trong tệp tin: Tải về tại đây

Các tin khác