Thông báo về việc tuyển dụng công chức xã, thị trấn của huyện Nam Trực năm 2021

Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu, trong đó: Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự: 06 chỉ tiêu, Chức danh Tài chính - Kế toán: 02 chỉ tiêu, Chức danh Địa chính- Nông nghiệp- Xây dựng và môi trường (đối với xã) và Địa chính- Xây dựng- Đô thị và Môi trường (đối với thị trấn): 13 chỉ tiêu, Chức danh Tư pháp Hộ tịch: 03 chỉ tiêu, Chức danh Văn phòng Thống kê: 03 chỉ tiêu, Chức danh Văn hóa Xã hội: 09 chỉ tiêu

 Điều kiện đăng ký tuyển dụng: Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển giáo viên tiểu học: Có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có Phiếu đăng ký dự tuyển, có hồ sơ dự tuyển đối với các trường hợp xét tuyển và tuyển dụng đặc biệt; Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Có năng lực tổ chức và vận động nhân dân ở địa phương; am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn đăng ký dự tuyển; Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo quy định; Tốt nghiệp trung học phổ thông; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ Đại học trở lên các ngành, chuyên ngành phù hợp với quy định của UBND tỉnh đối với chức danh công chức cấp xã dự tuyển, riêng đối với chức danh Chỉ huy trưởng quân sự và Tư pháp- Hộ tịch trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên; Trình độ tin học có chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

Đối với thí sinh dự tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thị trấn ngoài các điều kiện trên còn phải có các điều kiện sau: Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, UBND cấp xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, Chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước trên địa bàn cấp xã và đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về dân quân tự vệ.

Sau khi tiến hành tuyển dụng đặc biệt, nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng UBND huyện Nam Trực sẽ tiến hành tổ chức thi tuyển.

Hình thức nộp: Nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển, Hồ sơ dự tuyển (Phiếu đăng ký dự tuyển có thể gửi qua đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử huyện Nam Trực tại địa chỉ http://namtruc.namdinh.gov.vn.)

Thời hạn tiếp nhận: từ ngày 01/9/2021 đến 17 giờ ngày 11/10/2021.

Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/người.

Địa điểm, thời gian tiếp nhận: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, số điện thoại liên hệ: 0945.882.580

Sở Nội vụ giới thiệu toànvăn Thông báo số 259/TB-UBND. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác