Thông báo về việc tuyển dụng giáo viên huyện Nghĩa Hưng năm học 2015-2016
(NamDinh.edu.vn) Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
       Căn cứ công văn số 300/UBND-VP8 ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học 2015-2016;
      Thực hiện công văn hướng dẫn số 803/SNV-CBCC ngày 10/8/2015 của Sở Nội vụ Nam Định về việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm học 2015-2016,
      Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng thông báo về việc tuyển dụng giáo viên năm học 2015-2016 như sau:
 Nội dung chi tiết mời xem trong tệp tin: Tải về tại đây

Các tin khác