Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trực năm 2022

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu.

Vị trí việc làm tuyển dụng:

+ VTVL Khảo sát xây dựng: 01 chỉ tiêu.

+ VTVL Giám sát thi công xây dựng: 03 chỉ tiêu.

+ VTVL Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: 03 chỉ tiêu.

+ VTVL Kế toán: 01 chỉ tiêu.

- Điều kiện đăng ký tuyển dụng: Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có Phiếu đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng và các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng nêu trong Thông báo; Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Hình thức, thời hạn nộp và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng một trong ba hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND huyện Nam Trực từ ngày 20/12/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/02/2023 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

+ Gửi theo đường bưu chính: Từ ngày 20/12/2022 đến ngày 29/01/2023 (dấu bưu điện đóng trên phong bì đựng Phiếu đăng ký dự tuyển gửi đi chậm nhất là ngày 29/01/2023 và được gửi đến địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trước 17 giờ ngày 08/02/2023).

+ Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua Cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân huyện Nam Trực tại địa chỉ: http://namtruc.namdinh.gov.vn. Từ ngày 20/12/2022 đến ngày 04/02/2023.

- Thời hạn tiếp nhận trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính gửi đến: Từ ngày 20/12/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/02/2023 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc)

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với hình thức nộp trực tiếp và theo đường bưu chính: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND huyện Nam Trực, địa chỉ: thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Số điện thoại liên hệ: 0912.840.270 hoặc công chức trực tiếp nhận tại một cửa, số điện thoại: 0972.243.111

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Thông báo số 2652/TB-UBND./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác