Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuân Trường năm 2023

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu.

Vị trí việc làm tuyển dụng:

+ VTVL Nghiệp vụ kỹ thuật, tư vấn, giám sát hiện trường: 04 chỉ tiêu.

+ VTVL Quản lý dự án: 02 chỉ tiêu.

+ VTVL Hành chính tổng hợp: 01 chỉ tiêu.

+ VTVL Kế toán: 01 chỉ tiêu.

- Điều kiện đăng ký tuyển dụng: Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có Phiếu đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng và các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng nêu trong Thông báo; Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Hình thức, thời hạn nộp và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng một trong ba hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND huyện Xuân Trường từ ngày 20/02/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 31/3/2023 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

+ Gửi theo đường bưu chính: Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 22/3/2023 (dấu bưu điện đóng trên phong bì đựng Phiếu đăng ký dự tuyển gửi đi chậm nhất là ngày 22/3/2023 và được gửi đến địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trước 17 giờ ngày 31/3/2023).

+ Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua Cổng dịch vụ công Nam Định tại địa chỉ: dichvucong.namdinh.gov.vn. Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 22/3/2023.

- Thời hạn tiếp nhận trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính gửi đến: Từ ngày 20/02/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 31/3/2023 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc)

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với hình thức nộp trực tiếp và theo đường bưu chính: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND huyện Xuân Trường, địa chỉ: thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Số điện thoại liên hệ: 0228.8870699

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Thông báo số 25/TB-UBND./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác