Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non huyện Mỹ Lộc năm 2021

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu.

Vị trí việc làm tuyển dụng: Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26.

- Điều kiện đăng ký tuyển dụng: Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển giáo viên mầm non: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có Phiếu đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng và các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng nêu trong Thông báo; Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Hình thức, thời hạn nộp và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng một trong ba hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND huyện Mỹ Lộc, địa chỉ: thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, từ ngày 23/12/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/02/2022 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc). Số điện thoại liên hệ: 0228 3810724 hoặc 0946786457.

+ Gửi theo đường bưu chính: Từ ngày 23/12/2021 đến ngày 25/01/2022 về địa chỉ trên (dấu bưu điện đóng trên phong bì đựng Phiếu đăng ký dự tuyển gửi đi chậm nhất là ngày 25/01/2022).  

+ Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua Cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân huyện Mỹ Lộc tại địa chỉ: http://myloc.namdinh.gov.vn. Từ ngày 23/12/2021 đến ngày 08/02/2022.

- Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 23/12/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/02/2022 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc)

 Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Thông báo số 6852/TB-UBND./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác