Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng của viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

Theo Điều 4 của Thông tư, viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông được cử dự thi thăng hạng khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Được cấp có thẩm quyền cử dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

- Đang giữ các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông hạng thấp hơn liền kề với hạng dự thi.

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề với năm nộp hồ sơ dự thi thăng hạng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện quy định liên quan đến kỷ luật viên chức…

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi thăng hạng.

- Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề.

Tại Điều 5 của Thông tư quy định cụ thể về thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề để dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Thông tin và Truyền thông, cụ thể:

- Thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc tương đương tối thiểu là 06 năm.

- Thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương tối thiểu là 09 năm.

- Thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV hoặc tương đương tối thiểu là 02 năm đối với trường hợp khi tuyển dụng có trình độ cao đẳng trở lên, 03 năm đối với trường hợp khi tuyển dụng có trình độ trung cấp.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng đối với viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. Theo đó, ngoài những tiêu chuẩn, điều kiện đã nêu ở trên, viên chức được cử dự xét thăng hạng còn phải có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghề nghiệp như:

- Trường hợp dự xét thăng hạng từ hạng II lên hạng I: Được khen thưởng Huân chương lao động hạng Ba trở lên hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

- Trường hợp dự xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II: Được khen thưởng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trở lên.

- Trường hợp dự xét thăng hạng từ hạng IV lên hạng III: Được khen thưởng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trở lên hoặc đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/8/2021.

Toàn văn nội dung của Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác