Chi phí cung cấp thông tin
Chi phí in, sao thông tin thuộc danh mục tiếp cận thông tin có điều kiện thực hiện theo Thông tư số 275/2016/TT-BTCngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác