image banner
Công bố danh mục thủ tục hành chính cấp địa phương trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình
Lượt xem: 213
Ngày 15/3/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Tràđã ký ban hành ban hành Quyết định 179/QĐ-BNV Công bố danh mục thủ tục hành chính cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụđủđiều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, trong đó có lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Theo Quyết định, lĩnh vc tín ngưỡng, tôn giáo có 36 th tc hành chính gm: cp tnh có 27 th tc hành chính; cp huyn có 05 th tc hành chính; cp xã có 04 th tc hành chính, c th như sau:

Th tc hành chính cp tnh:

1. Th tc đề ngh công nhn t chc tôn giáo có địa bàn hot động mt tnh; mã th tc hành chính: 1.001894.

2. Th tc đăng ký sa đổi hiến chương ca t chc tôn giáo có địa bàn hot động mt tnh; mã th tc hành chính: 1.001886.

3. Th tc đề ngh thành lp, chia, tách, sáp nhp, hp nht t chc tôn giáo trc thuc có địa bàn hot động mt tnh; mã th tc hành chính: 1.001875.

4. Th tc đề ngh thay đổi tên ca t chc tôn giáo, t chc tôn giáo trc thuc có địa bàn hot động mt tnh; mã th tc hành chính: 1.001807.

5. Th tc đề ngh cp đăng ký pháp nhân phi thương mi cho t chc tôn giáo trc thuc có địa bàn hot động mt tnh; mã th tc hành chính: 1.001775.

6. Th tc đăng ký người được b nhim, bu c, suy c làm chc vic đối vi các trường hp quy định ti khon 2 Điu 34 ca Lut Tín ngưỡng, tôn giáo; mã th tc hành chính: 2.000269. 

7. Th tc đăng ký người được b nhim, bu c, suy c làm chc vic ca t chc được cp chng nhn đăng ký hot động tôn giáo có địa bàn hot động mt tnh; mã th tc hành chính: 2.000264.

8. Th tc đăng ký m lp bi dưỡng v tôn giáo cho người chuyên hot động tôn giáo; mã th tc hành chính: 2.000456.

9. Th tc đề ngh t chc đại hi ca t chc tôn giáo, t chc tôn giáo trc thuc, t chc được cp chng nhn đăng ký hot động tôn giáo có địa bàn hot động nhiu huyn thuc mt tnh; mã th tc hành chính: 1.001610. 

10. Th tc đề ngh t chc cuc l ngoài cơ s tôn giáo, địa đim hp pháp đã đăng ký có quy mô t chc nhiu huyn thuc mt tnh hoc nhiu tnh; mã th tc hành chính: 1.001604.

11. Th tc đề ngh ging đạo ngoài địa bàn ph trách, cơ s tôn giáo, địa đim hp pháp đã đăng ký có quy mô t chc nhiu huyn thuc mt tnh hoc nhiu tnh; mã th tc hành chính: 1.001589. 

12. Th tc thông báo thay đổi tr s ca t chc tôn giáo, t chc tôn giáo trc thuc; mã th tc hành chính: 2.002167. 

13. Th tc thông báo v vic đã gii th t chc tôn giáo trc thuc có địa bàn hot động mt tnh theo quy định ca hiến chương ca t chc; mã th tc hành chính: 1.000788. 

14. Th tc thông báo t chc quyên góp không thuc quy định ti đim a và đim b khon 3 Điu 19 ca Ngh định s 162/2017/NĐ-CP; mã s 1.000780.  

15. Th tc thông báo người được phong phm hoc suy c làm chc sc đối vi các trường hp quy định ti khon 2 Điu 33 ca Lut Tín ngưỡng, tôn giáo; mã th tc hành chính: 1.000654.  

16. Th tc thông báo hy kết qu phong phm hoc suy c chc sc đối vi các trường hp quy định ti Khon 2 Điu 33 ca Lut Tín ngưỡng, tôn giáo; mã th tc hành chính: 1.000638. 

17. Th tc thông báo v người được b nhim, bu c, suy c làm chc vic đối vi các trường hp quy định ti khon 2 Điu 34 ca Lut Tín ngưỡng, tôn giáo; mã th tc hành chính: 1.000604. 

18. Th tc thông báo v người được b nhim, bu c, suy c làm chc vic ca t chc được cp chng nhn đăng ký hot động tôn giáo có địa bàn hot động mt tnh; mã th tc hành chính: 1.000587. 

19. Th tc thông báo kết qu b nhim, bu c, suy c nhng người lãnh đạo t chc ca t chc được cp chng nhn đăng ký hot động tôn giáo có địa bàn hot động mt tnh theo quy định ti khon 7 Điu 34 ca Lut Tín ngưỡng, tôn giáo; mã th tc hành chính: 1.000535. 

20. Th tc thông báo kết qu b nhim, bu c, suy c nhng người lãnh đạo t chc đối vi t chc tôn giáo có địa bàn hot động mt tnh theo quy định ti khon 7 Điu 34 ca Lut Tín ngưỡng, tôn giáo; mã th tc hành chính: 1.000517.

21. Th tc thông báo kết qu b nhim, bu c, suy c nhng người lãnh đạo t chc đối vi t chc tôn giáo trc thuc có địa bàn hot động mt tnh theo quy định ti khon 7 Điu 34 ca Lut Tín ngưỡng, tôn giáo; mã th tc hành chính: 1.000415. 

22. Th tc thông báo thuyên chuyn chc sc, chc vic, nhà tu hành; mã th tc hành chính: 1.001642. 

23. Th tc thông báo cách chc, bãi nhim chc sc, chc vic đối vi các trường hp quy định ti khon 2 Điu 33 và Khon 2 Điu 34 ca Lut Tín ngưỡng, tôn giáo; mã th tc hành chính: 1.001640. 

24. Th tc thông báo cách chc, bãi nhim chc vic ca t chc được cp chng nhn đăng ký hot động tôn giáo có địa bàn hot động mt tnh; mã th tc hành chính: 1.001637.  

25. Th tc thông báo danh mc hot động tôn giáo đối vi t chc có địa bàn hot động tôn giáo nhiu huyn thuc mt tnh; mã th tc hành chính: 1.001628. 

26. Th tc thông báo danh mc hot động tôn giáo b sung đối vi t chc có địa bàn hot động tôn giáo nhiu huyn thuc mt tnh; mã th tc hành chính: 1.001626. 

27. Th tc thông báo t chc hi ngh thường niên ca t chc tôn giáo, t chc tôn giáo trc thuc có địa bàn hot động nhiu huyn thuc mt tnh; mã th tc hành chính: 1.001624.

Th tc hành chính cp huyn: 

1. Th tc thông báo m lp bi dưỡng v tôn giáo theo quy định ti khon 2 Điu 41 Lut Tín ngưỡng, tôn giáo; mã th tc hành chính: 1.001228. 

2. Th tc thông báo danh mc hot động tôn giáo đối vi t chc có địa bàn hot động tôn giáo nhiu xã thuc mt huyn; mã th tc hành chính: 2.000267.

3. Th tc thông báo danh mc hot động tôn giáo b sung đối vi t chc có địa bàn hot động tôn giáo nhiu xã thuc mt huyn; mã th tc hành chính: 1.000316.

4. Th tc thông báo t chc hi ngh thường niên ca t chc tôn giáo, t chc tôn giáo trc thuc có địa bàn hot động mt huyn; mã th tc hành chính: 1.001220. 

5. Th tc thông báo t chc quyên góp ngoài địa bàn mt xã nhưng trong địa bàn mt huyn, qun, th xã, thành ph thuc tnh, thành ph thuc thành ph trc thuc Trung ương ca cơ s tín ngưỡng, t chc tôn giáo, t chc tôn giáo trc thuc; mã th tc hành chính: 1.001180. 

Th tc hành chính cp xã: 

1. Th tc thông báo danh mc hot động tôn giáo đối vi t chc có địa bàn hot động tôn giáo mt xã; mã th tc hành chính: 1.001078. 

2. Th tc thông báo danh mc hot động tôn giáo b sung đối vi t chc có địa bàn hot động tôn giáo mt xã; mã th tc hành chính: 1.001085. 

3. Th tc thông báo v vic thay đổi địa đim sinh hot tôn giáo tp trung; mã th tc hành chính: 1.001156. 

4. Th tc thông báo t chc quyên góp trong địa bàn mt xã ca cơ s tín ngưỡng, t chc tôn giáo, t chc tôn giáo trc thuc; mã th tc hành chính: 1.001167.

Các th tc hành chính trên có hiu lc theo Quyết định k t ngày 15/3/2024.

 Mời xem toàn văn Quyết định số 179/QĐ-BNV và Danh mục thủ tục hành chính tại đây 1932024104448QD179_QD-BNV_Cong bo danh muc TTHC cap dia phuong du dieu kien DVC toan trinh (3).pdf

Ban Tôn giáo
Tin khác
1 2 3 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Đề án: Mở rộng địa giới hành chính TP Nam Định, thành lập 03 phường và sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc TP Nam Định, huyện Mỹ Lộc và Đề án: Sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Nam Định
  • Video: Tiền thưởng các danh hiệu thi đua, khen thưởng từ 2024 tăng mạnh?
  • Lương Hưu Đang Hưởng Bị Cắt Khi Nào? Có Được Nhận Quyền Lợi Thay Thế Không?
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1