Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch truyền thông năm 2022

Đồng thời Kế hoạch chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp, kinh phí và nhiệm vụ tổ chức thực hiện đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ, các đơn vị thông tin, báo chí.

Mục đích của Kế hoạch truyền thông: Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Kịp thời thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật, các lĩnh vực quản lý nhà nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành Nội vụ. Qua đó, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế và vai trò của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ; Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền, phản ánh  kịp  thời  những  nội  dung,  nhiệm  vụ của  Bộ,  ngành  Nội  vụ được xã  hội quan tâm; đồng  thời,  chủ động tiếp  nhận thông  tin phản  hồi,  phản  biện từ người  dân, doanh nghiệp để đề xuất xử lý kịp thời; Chủ động  tuyên  truyền, định hướng dư luận  xã  hội  trong  quá  trình  xây dựng  chính  sách  và  các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành của Bộ, ngành Nội vụ tạo sự đồng thuận cao của người dân, doanh nghiệp; cung cấp thông tin thông qua các  kênh  truyền  thông,  góp  phần  nâng  cao  nhận  thức  của người  dân,  tổ chức, doanh nghiệp về các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Nội vụ.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 182/QĐ-BNV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác