Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định có đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác CCHC của Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Tư pháp; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ.

Phát biểu tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng nhấn mạnh, Hội nghị nhằm hướng dẫn triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm và công tác điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, các tỉnh. Yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan, đơn vị phải nắm bắt được toàn bộ nội dung các lĩnh vực đánh giá; các tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin. Công tác điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, ngành, địa phương bằng hình thức trực tuyến sẽ đảm bảo tính chính xác, khách quan, an toàn thông tin, tiết kiệm nhân lực và chi phí. Đây là nội dung mới, chưa có tiền lệ nên rất cần sự quan tâm sâu sát của các bộ, ngành, địa phương để việc chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đạt hiệu quả cao nhất.

Tại Hội nghị, ông Phùng Doãn Hưng, Chuyên viên chính Vụ Cải cách hành chính hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm và hướng dẫn công tác điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, các tỉnh. Việc thực hiện đánh giá, chấm điểm được thực hiện trên phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính tại địa chỉ: http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn. Các tiêu chí đánh giá và quy trình đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, các tỉnh tiếp tục áp dụng Bộ tiêu chí quy định tại Quyết định số 1149/QĐ-BNV ngày 30/12/2020 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; quy trình đánh giá theo Công văn số 383/BNV-CCHC ngày 28/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh. Thời hạn thực hiện đánh giá, chấm điểm sẽ hoàn thành trước ngày 15/02/2022. 

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương cơ bản thống nhất với kế hoạch, hướng dẫn điều tra xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Sau Hội nghị, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nghiên cứu để đưa vào văn bản hướng dẫn phù hợp đảm bảo các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc đánh giá, chấm điểm, điều tra xã hội học được thuận lợi, đạt hiệu quả, chất lượng cao./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác