Kết luận của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận số 28-KL/TW.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác