Khối thi đua các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Tham dự hội nghị có lãnh đạo, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị thuộc Khối thi đua; thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh phụ trách theo dõi Khối. và lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Các cơ quan, đơn vị thông qua dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Các cơ quan, đơn vị thông qua dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ chính trị được giao, năm 2021, phong trào thi đua yêu nước Khối thi đua đua các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi, nề nếp, tiếp tục đổi mới và sáng tạo, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực. Bám sát nhiệm vụ chính trị, các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các đơn vị ngành dọc cấp trên, các đơn vị trong khối đã triển khai quyết liệt, phát động nhiều phong trào thi đua chủ đề cụ thể thiết thực tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2021. Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thông qua báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 do đơn vị Khối trưởng năm 2021 là Cục Thống kê dự thảo. 

Đ/c Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đ/c Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả, thành tích các đơn vị trong Khối thi đua đạt được trong năm 2021; tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phát động. Đặc biệt, phong trào thi đua “Khối thi đua các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Nam Định đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thi đua phát triển kinh tế nhanh, bền vững và xây dựng tỉnh Nam Định giàu đẹp, văn minh”. Chủ động xây dựng, chương trình, kế hoạch với những nội dung, tiêu chí cụ thể, bám sát các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị tham mưu tích cực, hiệu quả cho UBND tỉnh. Công tác khen thưởng được quan tâm, kịp thời, lấy kết quả thành tích đạt được trong phong trào thi đua làm tiêu chí trong công tác đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động. Tích cực phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến,... Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị trong năm 2022 tập trung một số nội dung trọng tâm như sau: Tập trung triển khai các phong trào thi đua đã được phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V (2020-2025); tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua ; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, lựa chọn các nhân tố tiêu biểu, khen thưởng kịp thời; đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu quả điều hành của cơ quan đơn vị và người đứng đầu  đơn vị; nâng cao văn hóa đạo đức công vụ và văn hóa ứng xử. Tăng cường phối hợp hoạt động giao lưu trao đổi thường xuyên  giữa các cơ quan, đơn vị trong khối và với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao;...

Hội nghị đã tiến hành bình xét thi đua, trên cơ sở đó thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 03 tập thể và Bằng khen cho 05 tập thể thuộc Khối.Khối thi đua các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã suy tôn Cục Thuế là Khối trưởng Khối thi đua năm 2022.

 

Các tin khác