Khối thi đua các Doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021

Khối Thi đua các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh gồm 09 đơn vị, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau gồm: Viettel Nam Định, Viễn thông Nam Định, Bưu điện tỉnh, Tổng Công ty CP Dệt may Nam Định, Công ty Cp Dệt lụa Nam Định, Điện lực Nam Định, Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh và Công ty CP Đường sắt Hà Ninh. Năm 2021, Khối đã tổ chức phát động, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; khơi dậy tinh thần tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chú trọng việc phát hiện, thi đua bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điểm hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển, thiết thực hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước của tỉnh và của ngành; đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phát động; đặc biệt là phong trào “Doanh nghiệp Nam Định hội nhập và phát triển”.

Các thành viên trong Khối thi đua tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chương trình, phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan để nâng cao vai trò của mình trong công tác quản lý, điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh. Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của làn sóng dịch bệnh Covid-19 nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương; các đơn vị trong khối đã phấn đấu, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra; các chỉ tiêu cơ bản của các đơn vị đều đạt và vượt kế hoạch, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương kết quả của các đơn vị trong Khối thi đua các Doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đạt được trong năm 2021. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện nội dung thi đua khen thưởng đã được phát động tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí. Phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết chung sức, đồng lòng, thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19". Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ thông tin và làm tốt công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh trong đơn vị. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt việc đóng bảo hiểm cho người lao động. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh hoạt động văn hóa doanh nghiệp. Đảm bảo môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, xây dựng đơn vị xanh - sạch - đẹp. Đẩy mạnh các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Chú trọng xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Đồng chí Trần Lê Đoài chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị trong khối
Đồng chí Trần Lê Đoài chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị trong khối

Hội nghị đã tiến hành bình xét thi đua, trên cơ sở đó thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể và Bằng khen cho 06 tập thể thuộc Khối. Hội nghị cũng đã suy tôn Công ty CP Đường sắt Hà Ninh là Khối trưởng Khối thi đua năm 2022./.

 

Các tin khác