Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Tới dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Đinh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua Khen thưởng tỉnh.

Tại Hội nghị tập huấn, lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh đã truyền đạt những nội dung trọng tâm, cơ bản về công tác thi đua, khen thưởng; một số vấn đề về thẩm quyền quyết định khen thưởng, tuyến trình khen và thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; hướng dẫn thực hiện các quy định mới của Trung ương tại Thông tư 05/2020/TT-BNV ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Bộ Nội vụ và của tỉnh tại Quyết định 22/2020/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

(Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020)

  Thông qua lớp tập huấn, các đồng chí lãnh đạo, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm được những quy định hiện hành của Nhà nước, của tỉnh về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ; từ đó có nhiều giải pháp, biện pháp sáng tạo, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

(Đ/c Đinh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng phát biểu)

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Đinh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Thi đua Khen thưởng đề nghị các đại biểu là lãnh đạo, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên cập nhật những quy định hiện hành của Nhà nước, của tỉnh về thi đua, khen thưởng; chú trọng đổi mới cách thức tổ chức các phong trào thi đua, nội dung phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong từng giai đoạn cụ thể; đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động cụm, khối thi đuacông tác xét khen thưởng đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ theo quy định; khen thưởng đúng đối tượng; lấy kết quả tham gia các phong trào thi đua, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn làm căn cứ xét khen thưởng, đảm bảo các đối tượng được khen thưởng là các tập thể, cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đuakhen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt, tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động sản xuất, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có nhiều thành tích, nhiều đóng góp vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương... 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác