Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nên khối lượng công việc của ngành Nội vụ nói chung và của Sở Nội vụ nói riêng rất lớn, nhất là các nội dung liên quan đến công tác bầu cử, việc sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị sau bầu cử đại biểu HĐND các cấp; công tác sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố; việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ; trong điều kiện đại dịch Covid-19 tác động, ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội... Trong điều kiện đó, ngành Nội vụ tỉnh đã bám sát định hướng, quan điểm và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự chỉ đạo hướng dẫn về các mặt công tác chuyên môn của Bộ Nội vụ và các cơ quan cấp trên, chủ động triển khai thực hiện toàn diện đến tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao, đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh, với những kết quả nổi bật: Tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII); việc thực hiện Nghị định số 107, 108, 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ; chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2020, triển khai các giải pháp cụ thể nâng cao chỉ số CCHC năm 2021… Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đạt được những kết quả tích cực, tiếp tục đi vào nền nếp; tập trung đẩy mạnh triển khai một số nội dung mới trong quản lý công vụ, cán bộ, công chức, viên chức như: Tăng cường kiểm tra công vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; đổi mới chế độ công vụ; đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, văn thư lưu trữ, góp phần nâng cao chất lượng quản lý điều hành các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Nội vụ… 

Để làm rõ hơn các kết quả đạt được năm 2021, các đại biểu tham dự hội nghị đã sôi nổi phát biểu ý kiến, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác chuyên môn, những vấn đề bất cập, phát sinh trong thực tiễn triển khai công việc tại cơ sở; qua đó đề xuất các biện pháp, giải pháp cụ thể, sát hợp để khắc phục trong thời gian tiếp theo.

Kết luận chỉ đạo hội nghị, đồng chí Triệu Đức Hạnh, Giám đốc Sở nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm ngành Nội vụ phải tập trung thực hiện trong năm 2022, cụ thể:

Về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ giai đoạn 2022-2025, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm 10% số lượng đơn vị SNCL; giảm tối thiểu 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thành việc xử lý đối với các đơn vị không đủ điều kiện thành lập theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. Tham mưu thực hiện tinh giảm biên chế theo đúng lộ trình quy định; hoàn thành việc bổ nhiệm ngạch, xếp lương ngành Giáo dục - Đào tạo theo thông tư mới. Thực hiện rà soát, kiểm tra, xử lý việc bổ nhiệm ngạch, chuyển xếp chức danh nghề nghiệp của các đơn vị theo đúng quy định.

Về công tác xây dựng chính quyền, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định; trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết điều chỉnh mức phụ cấp đối với những người hoạt động tại thôn (xóm), tổ dân phố và quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức đoàn thể ở cơ sở; Xây dựng chính sách hỗ trợ sau đại học cho cán bộ, công chức, viên chức; chế độ trợ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố dôi dư do sắp xếp, sáp nhập theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định.

Về cán bộ, công chức, viên chức, tập trung tham mưu UBND tỉnh tổ chức tuyển dụng công chức tỉnh Nam Định theo đúng quy định; Sửa đổi, bổ sung Quyết định 26/2019/QĐ ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Quy định về phân cấp quản lý, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của tỉnh; Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định về công tác cán bộ, công chức, viên chức; Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu củng cố, kiện toàn các chức danh lãnh đạo quản lý theo phân cấp, đảm bảo đủ cơ cấu, số lượng theo quy định; Tham mưu triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

Về công tác cải cách hành chính, tham mưu đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính năm 2022 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng phục vụ, sự hài lòng người dân và tổ chức; xây dựng nền hành chính hiện đại, triển khai và thực hiện Chính phủ điện tử gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính, phù hợp với tiến trình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính; qua đó có giải pháp cụ thể, thích hợp nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện cải cách hành chính tại các sở, ngành, địa phương.

Về công tác thanh tra, pháp chế, làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác nội vụ theo kế hoạch năm 2022 đã được phê duyệt. Nội dung chủ yếu tập trung vào việc thực hiện các quy định về công tác tuyển dụng, quản lý biên chế, số lượng người làm việc; việc bố trí phân công nhiệm vụ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chuyển đổi vị trí công tác; việc ký kết hợp đồng lao động trong các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp. Tiếp tục tham mưu triển khai kiểm tra công vụ về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, việc giải quyết TTHC; Tiếp tục làm tốt công tác thẩm định, tham gia ý kiến dự thảo văn bản của các cấp, các ngành liên quan đến ngành, lĩnh vực Nội vụ; rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp và các văn bản của Trung ương; Làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác pháp chế, cải cách tư pháp,…

Về công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022; xây dựng Hệ thống phần mềm lưu trữ điện tử của tỉnh Nam Định; tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2020-2025”; ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ Lịch sử tỉnh; Xây dựng và thực hiện Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng tích đống của các đơn vị của tỉnh.

Về công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tiếp tục tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, phù hợp với tình hình tại địa phương;  Thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo của tỉnh giải quyết các nhu cầu tôn giáo phát sinh, các vụ việc phức tạp, xử lý các hoạt động tôn giáo trái pháp luật; Quản lý chặt chẽ các hiện tượng tôn giáo mới có tính cực đoan, không để hình thành tổ chức hoạt động trái pháp luật, gây bức xúc trong xã hội. Rà soát, thống kê cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người thực hành tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng làm đầu mối liên hệ giữa tổ chức các tôn giáo với chính quyền các cấp trong tỉnh.

Về công tác Thi đua - Khen thưởng, tham mưu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua: “Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025” với mục tiêu cụ thể, thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh đề ra trong năm 2021. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn sơ kết phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 đảm bảo theo tiến độ thực hiện tại Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 30/7/2022 của UBND tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực. Đề xuất khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, y tế, giáo dục, an ninh, quốc phòng; trong “xây dựng nông thôn mới”… Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng…

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đình Hà, Chánh Văn phòng Sở thừa lệnh Giám đốc Sở đã công bố các quyết định khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác