Thành lập Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định

Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Văn thư Lưu trữ, thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, được mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Nội vụ; Trụ sở làm việc của Trung tâm: Đường Trần Thánh Tông, phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

           QD_thanh_lap_TT_luu_tru_tinh.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác