Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh

Căn cứ kế hoạch này, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm báo cáo kết quả về Tổ công tác của tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp.

Giao Công an tỉnh chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch; tổng hợp kết quả báo cáo Chính phủ, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để được hướng dẫn, giải quyết./. 

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch 23/KH-UBND ngày 23/02/2022.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác