Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch về việc Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên hạng III lên hạng II; Thư viện viên hạng III lên hạng II, Di sản viên hạng III lên hạng II, Hướng dẫn viên văn hóa hạng III lên hạng II, Đạo diễn nghệ thuật hạng III lên hạng II

Ngày 23/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về việc Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên hạng III lên hạng II; Thư viện viên hạng III lên hạng II, Di sản viên hạng III lên hạng II, Hướng dẫn viên văn hóa hạng III lên hạng II, Đạo diễn nghệ thuật hạng III lên hạng II. Gồm là 17 chỉ tiêu, gồm:

1. CDNN Huấn luyện viên hạng III lên hạng II: 10 người.

2. CDNN Thư viện viên hạng III lên hạng II: 02 người.

3. CDNN Di sản viên hạng III lên hạng II: 03 người.

4. CDNN Đạo diễn nghệ thuật hạng III lên hạng II: 01 người.

5. CDNN Hướng dẫn viên văn hóa hạng III lên hạng II: 01 người.

Theo Kế hoạch, đối tuợng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II. Viên chức lãnh đạo quản lý hoặc công chức, viên chức đang làm việc tại các đơn vị thuộc ngành văn hóa, thể thao và du lịch được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp: Huấn luyện viên hạng III (mã số V.10.01.03) quy định tại Điều 5 tại Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV; Thư viện viên hạng III (mã số V.10.02.06) quy định tại Điều 5 Tại Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLTBVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ; Di sản viên hạng III (mã số V.10.05.17) quy định tại Điều 5 Thông tư Liên tịch số 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ; Hướng dẫn viên văn hóa hạng III (mã số V.10.07.23) quy định tại 8 Thông tư 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ; Đạo diễn hạng II (mã số V.10.03.09) quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ./.

                                                                                              Phòng TCBC&TCPCP

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác