Yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số

Thông tư có giải thích các khái niệm về “Chứng thư số tổ chức”, “Chứng thư số cá nhân”, “Khóa bí mật tổ chức”, “Khóa bí mật cá nhân”, “Phần mềm ký số”, “Phần mềm kiểm tra chữ ký số”, “Đường dẫn tin tưởng của chứng thư số”. Thông tư số 22/2020/TT-BTTTT cũng đưa ra quy định các yêu cầu chung về tiêu chuẩn kỹ thuật chữ ký số trên thông điệp dữ liệu và các yêu cầu cụ thể về chức năng đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số. Theo đó:

    Phần mềm ký số phải có các chức năng: Chức năng ký số; Chức năng kiểm tra hiệu lực của chứng thư số; Chức năng lưu trữ và hủy bỏ các thông tin kèm theo thông điệp dữ liệu ký số; chức năng thay đổi (thêm, bớt) chứng thư số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; chức năng thông báo (bằng chữ/bằng ký hiệu) cho người ký số biết việc ký số vào thông điệp dữ liệu thành công hay không thành công.

    Phần mềm kiểm tra chữ ký số cần có các chức năng: Chức năng kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số trên thông điệp dữ liệu; Chức năng lưu trữ và hủy bỏ các thông tin sau kèm theo thông điệp dữ liệu ký số.

    Thông tư số 22/2020/TT-BTTTT ban hành cơ sở pháp lý để thống nhất, hoàn thiện các quy định của pháp luật về phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số; thúc đẩy ứng dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử với cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số trong giao dịch điện tử; các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; các tổ chức, cá nhân phát triển ứng dụng, sử dụng chữ ký số. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/11/2020.

   

Các tin khác