Bộ GD-ĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên

Quy chế này quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, bao gồm: Tổ chức, bộ máy; Tổ chức hoạt động giáo dục; Giáo viên và nhân viên; Học viên; Tài chính và tài sản; Quan hệ giữa Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên với cơ quan, tổ chức khác.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2023. 

Toàn văn Thông tư số 01/2023/TT-BGDĐT ngày 06/01/2023.Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác