Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế, phòng Y tế

Thông tư gồm 3 chương với 6 điều quy định gồm:

Chương I quy định về vị trí chức năng và nhiệm vụ quyền hạn của Sở Y tế

Chương II quy định về vị trí chức năng và nhiệm vụ quyền hạn của Phòng Y tế

Chương III điều khoản thi hành: Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2022. Thông tư liên tịch số 51/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế hết hiệu lực từ ngày Thông tư có hiệu lực trừ các quy định tại Điều 3 và Điều 6 của Thông tư liên tịch số 51 được tiếp tục áp dụng cho đến thời điểm các địa phương ban hành quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế

          Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Thông tư số 37/2021/TT-BYT (tại đây)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác