Bộ Y tế quy định định mức số lượng người làm việc của Trạm Y tế xã là 05 người

- Vị trí việc làm của Trạm Y tế xã thực hiện theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BYT.
-  Định mức số lượng người làm việc của Trạm Y tế xã là 05 người làm việc/Trạm Y tế xã.
* Hệ số điều chỉnh:
- Điều chỉnh theo dân số
+ Đối với Trạm Y tế xã ở vùng I và vùng II trên 6.000 dân, nếu tăng từ 2.000 đến 3.000 dân thì tăng thêm 01 người làm việc;
+ Đối với Trạm Y tế xã ở vùng III trên 5.000 dân, nếu tăng 1.000 dân thì tăng thêm 01 người làm việc.
- Điều chỉnh theo vùng địa lý:
+ Trạm Y tế vùng II được tăng thêm với hệ số 1,2.
+ Trạm Y tế vùng III được tăng thêm với hệ số 1,3.
- Cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trạm Y tế xã
+ Bác sĩ/ Y sĩ
+ Hộ sinh
+ Điều dưỡng
+ Các chức danh nghề nghiệp y tế khác: Bác sỹ y học dự phòng, Y tế công cộng, Lương y, Dân số, Dược, Kỹ thuật y, Khúc xạ nhãn khoa và chuyên môn khác.

Quy định chi tiết tại Thông tư 03/2023/TT-BYT.
Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác