Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thông tư áp dụng đối với cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc UBND cấp tỉnh (Sở Giao thông vận tải); cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc UBND cấp huyện (Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng).

Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2021; thay thế Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV này 14/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Toàn văn Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác