Hướng dẫn tổng hợp số lượng vị trí việc làm

1. Báo cáo năm 2021 - Báo cáo tổng hợp số lượng vị trí việc làm tính đến ngày 31/12/2021 của cơ quan, đơn vị. (có mẫu file Phụ lục số IIIB Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 gửi kèm) - Thời gian gửi: Trước ngày 28/02/2022.

2. Báo cáo hàng năm Chậm nhất ngày 30/11 hàng năm các cơ quan, đơn vị phải báo cáo tổng hợp số lượng vị trí việc làm và gửi về Sở Nội vụ (qua phòng Tổ chức Bộ máy) để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh./.

Công văn số 322/SNV-TCBM ngày 24/02/2022.

Phụ lục kèm CV 322/SNV-TCBM.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác