Hướng dẫn tuyển chọn giám sát viên và quản trị hệ thống phục vụ cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

1. Tuyển chọn giám sát viên

Cuộc điều tra cơ sở hành chính gồm 3 cấp giám sát: Giám sát viên cấp Trung ương, giám sát viên cấp tỉnh và giám sát viên cấp huyện. Giám sát viên các cấp là công chức ngành Nội vụ hoặc công chức, viên chức của các đơn vị được trưng tập cho cuộc điều tra.

Ban chỉ đạo các cấp chịu trách nhiệm tuyển chọn giám sát viên. Số lượng giám sát viên các cấp cần tuyển chọn như sau:

a) Giám sát viên cấp Trung ương: Tùy tình hình thực tế để tuyển chọn, phân công giám sát viên;

b) Giám sát viên cấp tỉnh: Tuyển chọn tối đa 05 giám sát viên cho 01 tỉnh;

c) Giám sát viên cấp huyện cần tuyển như sau:

- Đối với các địa phương thuộc các đô thị lớn (thành phố trực thuộc Trung ương):

+ Giám sát cấp tỉnh: tuyển chọn 01 giám sát viên/ 03 huyện.

+ Giám sát cấp huyện: tuyển chọn 01 giám sát viên/ 06 xã.

- Đối với các địa phương thuộc khu vực trung du, miền núi phía Bắc và khu vực Tây nguyên:

+ Giám sát cấp tỉnh: tuyển chọn 01 giám sát viên/ 03 huyện.

+ Giám sát cấp huyện: tuyển chọn 01 giám sát viên/ 04 xã.

- Đối với các địa phương thuộc khu vực còn lại (đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long):

+ Giám sát cấp tỉnh: tuyển chọn 01 giám sát viên/ 03 huyện.

+ Giám sát cấp huyện: tuyển chọn 01 giám sát viên/ 05 xã.

* Nhiệm vụ của giám sát viên:

- Theo dõi kịp thời tiến độ thu thập thông tin tại địa bàn do người cung cấp thông tin cung cấp; đôn đốc người cung cấp thông tin thực hiện đúng tiến độ thu thập thông tin theo quy định:

- Kiểm soát logic, chất lượng thông tin do cơ sở cung cấp và liên hệ lại nếu cần xác minh, chỉnh sửa và cập nhật lại thông tin trên trang thông tin điện tử cuộc điều tra;

- Ghi mã, chuyển đổi những chỉ tiêu liên quan theo các bảng mà quy định (đơn vị hành chính, ngành kinh tế, sản phẩm sản xuất...);

- Báo cáo Tổ thường trực cấp tỉnh/huyện những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thu thập thông tin;

- Định kỳ báo cáo tiến độ và kết quả công việc được phân công.

2. Tuyển chọn quản trị hệ thống

Quản trị hệ thống được phân thành 3 cấp: Quản trị hệ thống cấp Trung ương, quản trị hệ thống cấp tỉnh và quản trị hệ thống cấp huyện. Quản trị hệ thống là công chức, viên chức ngành Nội vụ hoặc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn am hiểu về công nghệ thông tin được trưng tập cho cuộc điều tra.

Ban chỉ đạo các cấp chịu trách nhiệm tuyển chọn quản trị hệ thống, số lượng quản trị hệ thống các cấp cần tuyển chọn như sau:

a) Quản trị hệ thống cấp Trung ương: Thành lập tổ quản trị hệ thống đặt tại Bộ Nội vụ.

b) Quản trị hệ thống cấp tỉnh: Tuyển chọn 01 người/ 1 tỉnh.

c) Quản trị hệ thống cấp huyện: Tuyển chọn 01 người/1 huyện.

* Nhiệm vụ của quản trị hệ thống:

- Đảm bảo ổn định, thường xuyên, liên tục hệ thống thu thập thông tin của cuộc điều tra;

- Quản lý toàn bộ tài khoản sử dụng của Tổ thường trực, giám sát viên, người cung cấp thông tin thuộc địa bàn được giao quản lý;

- Liên hệ với các cơ sở hành chính cung cấp tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu) và hướng dẫn người cung cấp thông tin truy cập vào trang thông tin điện tử cuộc điều tra để xem hướng dẫn khai thông tin và thực hiện khai thông tin theo bảng hỏi điện tử;

- Phân quyền cho các tài khoản sử dụng trên địa bàn quản lý;

- Cập nhật các thông tin liên quan đến cuộc điều tra: Văn bản pháp lý liên quan, thông báo nghiệp vụ, danh sách đơn vị điều tra.

3. Kinh phí hỗ trợ hoạt động của giám sát viên, quản trị hệ thống do Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện chi trong kinh phí hỗ trợ cho các Ban Chỉ đạo. Mức chi theo Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương.

Nội dung chi tiết của Văn bản số 209/BNV-BCĐ

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác