Hướng dẫn xây dựng kế hoạch biên chế công chức năm 2023 của tỉnh Nam Định

Theo đó, có 2 nội dung của kế hoạch xây dựng biên chế năm 2023 gồm:

- Về quản lý, sử dụng biên chế công chức năm 2023, đề nghị các đơn vị đánh giá kết quả đã đạt được trong việc quản lý, sử dụng biên chế công chức năm 2022; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.

- Về kế hoạch biên chế công chức năm 2023 phải trên cơ sở thực hiện chủ trương tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW và phù hợp với quy định của Nghị định số 62/2020/NĐ-CP.

Các đơn vị gửi Hồ sơ Kế hoạch biên chế công chức năm 2023 đúng hạn về Sở Nội vụ trước ngày 17/5/2022 để không làm ảnh hưởng đến Kế hoạch biên chế công chức chung của tỉnh gửi Bộ Nội vụ. Cơ quan, đơn vị không gửi Hồ sơ kế hoạch biên chế công chức năm 2023 theo đúng hạn và đúng nội dung của Hướng dẫn này thì Sở Nội vụ sẽ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định giao biên chế công chức năm 2023 của cơ quan đó với tỷ lệ tinh giản biên chế cao hơn 1% so với tỷ lệ tỉnh giản biên chế theo lộ trình quy định./.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Hướng dẫn số 869/HD-SNV và các biểu mẫu kèm theo

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác