Nam Định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Nam Định, thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 671/QĐ-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác