Nam Định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bãi bỏ Điều 2 Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh Nam Định, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Thông tin và Triển lãm và Trung tâm Văn hóa 3-2.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 669/QĐ-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác