Nghiệm thu kết quả Tổng điều tra cơ sở hành chính tỉnh Nam Định năm 2021
Quang cảnh buổi nghiệm thu tại điểm cầu tỉnh Nam Định

Dự buổi nghiệm thu có Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Triệu Đức Hạnh; Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Trần Thị Thúy Hiền, Tổ phó Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh Nam Định; đại diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và quản trị viên hệ thống, các giám sát viên cấp tỉnh.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết, cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là cuộc điều tra quan trọng, phạm vi rộng, nội dung phức tạp, đòi hỏi Ban Chỉ đạo điều tra các cấp quán triệt, thực hiện đúng phương án, quy trình, đảm bảo thực hiện thành công cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Báo cáo kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Thúy Hiền, Tổ phó Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh Nam Định cho biết, nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng việc thực hiện Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai và chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, kịp thời, đầy đủ các nội dung công tác điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Quyết định tuyển chọn Giám sát viên, Quản trị viên hệ thống cấp tỉnh và hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tuyển chọn và cử Giám sát viên, Quản trị hệ thống cấp huyện thực hiện điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn huyện, thành phố.

Đồng thời, rà soát, cập nhật danh sách nền đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh theo đúng tiêu chí để kịp thời triển khai các bước của cuộc điều tra. Thu thập thông tin điều tra các cơ sở hành chính; hướng dẫn, giám sát, giải quyết vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền và tích cực đôn đốc các cơ sở hành chính cung cấp thông tin đảm bảo chính xác và tiến độ đề ra. 

Ban Chỉ đạo tỉnh đã thu thập, đối chiếu số liệu, phê duyệt và nghiệm thu phiếu của 495/495 cơ sở hành chính thuộc đối tượng điều tra trên địa bàn tỉnh, đạt 100% phiếu theo danh sách nền.

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính tỉnh Nam Định, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, Nam Định là một trong những tỉnh hoàn thành sớm việc thu thập thông tin điều tra cơ sở hành chính. Ban Chỉ đạo tỉnh Nam Định đã phối hợp chặt chẽ với Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và triển khai đầy đủ, có tinh thần trách nhiệm cao trong điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Một số phiếu còn lỗi chưa đạt yêu cầu đề nghị tỉnh Nam Định tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện để bảo đảm thông tin được thu thập đạt chất lượng cao nhất.

Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương đã tiến hành nghiệm thu dựa trên kết quả kiểm tra chọn mẫu phiếu có hồ sơ kiểm chứng; qua đó đánh giá kết quả phiếu điều tra cơ sở hành chính của tỉnh Nam Định đạt chất lượng tốt, số phiếu đạt yêu cầu là 96%.

Sau buổi nghiệm thu, Ban Chỉ đạo tỉnh Nam Định tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ để hoàn thành các nhiệm vụ điều tra theo kế hoạch. Kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Nam Định sẽ được tổng hợp, phục vụ cho việc hoạch định chính sách chung của cả nước./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác