Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) yêu cầu, công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và lưu giữ thông tin cuộc Điều tra phải được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của Phương án điều tra; Bảo đảm thu thập đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót các thông tin quy định trong Phương án điều tra; Bảo mật thông tin cá nhân thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê; đồng thời, việc quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc Điều tra phải bảo đảm đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

Đối tượng, đơn vị điều tra gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính có sử dụng con dấu và tài khoản riêng, cụ thể: Các cơ quan Đảng; Nhà nước; tổ chức chính trị - xã hội; các cơ quan khối tư pháp; các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; Các cơ sở trực thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức nói trên (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp, cơ sở kinh tế).

Các đối tượng, đơn vị điều tra thỏa mãn cả ba điều kiện sau: Là nơi trực tiếp diễn ra hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà nước, an ninh, quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc; Có chủ thể quản lý hoặc người chịu trách nhiệm về các hoạt động tại thời điểm đó; Có địa điểm xác định, thời gian hoạt động liên tục. Đơn vị cơ sở có thể là một cơ quan hoặc chi nhánh của cơ quan hành chính.

Nội dung Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tập trung vào 02 phần:

Phần 1: Thông tin chung của các đơn vị hành chính, gồm 05 nhóm thông tin:

Thứ nhất: Thông tin định danh, gồm: Tên, địa chỉ, số điện thoại, email; Thông tin về người đứng đầu đơn vị; Loại đơn vị, loại hình tổ chức của đơn vị; Thông tin về cấu trúc của đơn vị.

Thứ hai: Thông tin về lao động của đơn vị, gồm: Lao động thời điểm đầu kỳ (01/01/2020); Lao động cuối kỳ (31/12/2020): phân theo loại lao động, phân theo nhóm tuổi, phân theo trình độ chuyên môn, phân theo ngạch công chức và chức năng nghề nghiệp; Lao động trả lương các tháng trong năm 2020; Tình hình tinh giản biên chế của các đơn vị trong giai đoạn 2015- 2020.

Thứ ba: Thông tin về tài sản của đơn vị, gồm: Tài sản đầu kỳ, cuối kỳ; Tình hình đầu tư, mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định trong năm; Tình hình sử dụng đất của đơn vị.

Thứ tư: Thông tin về hoạt động của đơn vị, gồm: Doanh thu, chi phí hoạt động của đơn vị trong năm 2020; Thông tin về sản phẩm vật chất và dịch vụ của đơn vị sản xuất ra trong năm 2020.

Thứ năm: Ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động đổi mới sáng tạo của đơn vị trong năm 2020.

Phần 2: Thông tin về các địa điểm trực thuộc đơn vị, gồm: Thông tin định danh về các địa điểm trực thuộc; Thông tin về lao động các địa điểm; Thông tin về các sản phẩm thuộc địa điểm và chi phí hoạt động/chi phí sản xuất kinh doanh của các địa điểm trực thuộc.

Thời điểm Điều tra tiến hành vào ngày 01/3/2021.

Thời kỳ Điều tra, những chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ được lấy thông tin theo số phát sinh trong năm 2020 hoặc các tháng năm 2020, thời điểm đầu kỳ, cuối kỳ, tùy theo từng chỉ tiêu và đơn vị điều tra, được quy định cụ thể trong phiếu điều tra.

Thông tin về kết quả điều tra do Bộ trưởng Bộ Nội vụ công bố theo quy định của pháp luật. Số liệu sơ bộ công bố vào tháng 12/2021. Kết quả chính thức cuộc điều tra cơ sở hành chính công bố vào tháng 02/2022.

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là cuộc điều tra quan trọng, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, đơn vị điều tra, nội dung phức tạp, đòi hỏi Ban Chỉ đạo Điều tra các cấp cần quán triệt, thực hiện đúng phương án, các quy trình áp dụng cho điều tra, chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện thành công cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021./.

                                                                                                    Phòng Tổ chức - Bộ máy

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác