Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quy chế gồm 10 Chương, 44 Điều; quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc và quan hệ công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đối tượng điều chỉnh của Quy chế là các thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định và các tổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2021. Các thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác